About us

เกี่ยวกับเรา

The Generating Opportunities Technology Foundation (The S Curve Foundation) is a community owned group of profitable, high-tech initiatives creating มูลนิธิ เอสเคิร์ฟ เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน มีนาคม 2564 โดยกลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถ และ เล็งเห็นความสำคัญของการบูรณาการเทคโนโลยี ร่วมกับกระบวนการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเรียนรู้ และ ให้เกิดการพัฒนาในภาคส่วนต่าง ทั้งการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี ความปลอดภัยในการดำรงชีวิตในยุคดิจิทัล รวมถึงการเข้าถึงการศึกษาด้วยเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชีพ นอกเหนือจากการศึกษาในระบบ และ การเข้าถึงการศึกษา เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในทุกเพศ ทุกวัย

About US

The S curve foundation is a non-profit organization founded in March 2021 by a group of talented people who recognize the importance of integrating technology with education processes to reduce inequality. In learning and creating developments in different sectors, media literacy, technology, and safe life for the digital age. Moreover, access to education with technology for career development in addition to formal education and education for Improved quality of life in all genders and ages.

พันธกิจ

มูลนิธิฯ มีภารกิจหลักคือ การลดความเหลื่อมล้ำ การกระจายการเข้าถึง และเพิ่มศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยีให้กับคนไทย ตลอดจนส่งเสริมและสร้างโอกาสให้คนไทยทุกกลุ่มได้นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งเทคโนโลยีในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลและชุมชนที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ ลดต้นทุน รักษาองค์ความรู้ และสร้างประโยชน์กลับสู่สังคมไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม

Mission

Our mission is reduce inequality access distribution and increase usability technology for Thai people as well as to promote and create opportunities for all groups of Thai people has brought new technologies, both current and upcoming technologies to be used to develop the potential of individuals and communities involved in all aspects to increase the potential cost reduction maintain knowledge and Create benefits for Thai society in terms of economy and society.

วิสัยทัศน์

มูลนิธิฯ มีความเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยและคนไทยมีความพร้อมที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับคนไทยและประเทศในหลากหลายรูปแบบ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า

  • คนไทยเข้าถึงและรู้เท่าทันเทคโนโลยี สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดจนสร้าง S-Curve ใหม่ให้กับประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน
  • คนไทยมีความรอบรู้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนพร้อมเปิดรับ และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าต่อยอดไปเรื่อย ๆ ให้อนาคต
  • ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างสรรค์ประโยชน์ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการต่อยอดด้านมูลค่าทางเศรษฐกิจ คุณค่าทางสังคมวัฒนธรรม และการรักษาต่อยอกองค์ความรู้ที่สำคัญกับประเทศ
  • ประเทศไทยสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน

Vision

The foundation believes that Thai people have the potential can to utilize technology in many creative ways beneath the vision as follow:

  • Thai people have digital access and digital literacy that allows Thai people to utilize technology to create innovation and Thailand new S-Curve for sustainability development
  • Thai people have knowledge, capability in using technology to benefit themselves, community, society, and nationality as well as adopt and learn new technology to invent value in the future.
  • Thailand is the leader of technology to make benefits in every sides. Especially building on the value of economic, the value of culture, and the important treatment with nationality
  • Thailand could use the technology and innovation as the crucial equipment to minimize budget and increases the ability to improve country in every sides.